Kiểm toán kiểm tra thử nghiệm xâm nhập

Thử nghiệm xâm nhập là một phương pháp đánh giá an ninh mạng và máy tính. Các phương pháp được sử dụng là Open Web Application Security Project (OWASP), Information System Security Assessment Framework (ISSAF), Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM). Chúng tôi mô phỏng xâm nhập và lỗ hổng bằng cách sử dụng thử nghiệm Hộp đen, Hộp trắng và Hộp xám.

Đánh giá hệ thống an ninh

Sử dụng phần mềm tự động được thiết kế đặc biệt để quét hệ thống mạng và trang web để tìm ra các lỗ hổng và cung cấp các phương pháp giảm thiểu tình trạng này.

Hiệu chỉnh an ninh

Khảo sát và đánh giá cấu hình thiết bị theo tiêu chuẩn CIS Security Benchmark.

Các dịch khác