Lợi ích cho khách hàng

 • Cung cấp chính xác các thông tin tài chính, các chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.
 • Làm việc trực tiếp với đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm từng làm việc tại Big4 hoặc các công ty, tập đoàn lớn vốn đầu tư nước ngoài.
 • Tối đa hoá các khoản khấu trừ thuế.
 • Giải pháp thực tiễn với chi phí hiệu quả cho việc hợp tác lâu dài.

<> Các dịch vụ gồm có:

Dịch vụ kế toán
 • Làm việc với khách hàng để hiểu rõ hoạt động kinh doanh.
 • Thiết lập hệ thống tài khoản kế toán thích hợp đặc điểm kế toán của khách hàng.
 • Đối chiếu tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các tài khoản bảng cân đối kế toán khác.
 • Khoá sổ kế toán theo quy định kế toán Việt Nam (VAS)
  1. Nhật ký chung
  2. Sổ cái
  3. Cân đối tài khoản
  4. Cân đối kế toán
  5. Báo cáo lãi lỗ
  6. Lưu chuyển tiền tệ
 • Lập các báo cáo thuế theo quy định.
 • Lập báo cáo quyết toán hàng năm.
 • Làm việc với kiểm toán độc lập.
 • Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan thuế.
Dịch vụ Kế toán trưởng/Kiểm soát tài chính

Ngoài dịch vụ kế toán cơ bản, dịch vụ kiểm soát tài chính bao gồm:

 • Lập báo cáo kế toán theo chuẩn mực kiểm toán quốc tế (IAS)
 • Thiết lập hệ thống kế toán theo nhu cầu thực tế của hoạt động kinh doanh
 • Thiết lập và soát xét báo cáo quản trị nội bộ cho việc ra quyết định kinh doanh.
 • Kiểm soát công việc của phòng kế toán
 • Đảm trách các công việc quản trị nội bộ khác dựa trên thoả thuận trước.
Dịch vụ tính lương
 • Thiết lập chứng từ lương và các thủ tục quản lý: bảng chấm công, bảng tính lương, danh sách thanh toán, phiếu lương
 • Soát xét bảng tính toán lương
 • Các công việc đối với khoản bắt buộc trích theo lương:
  1. Đăng ký tăng giảm lao động
  2. Các khoản trích theo lương bắt buộc
  3. Thanh toán bảo hiểm cho ngân sách nhà nước
  4. Đối chiếu bảo hiểm xã hội và sổ sách kế toán
 • Các công việc liên quan đến thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
  1. Đăng ký mã số thuế TNCN đối với nhân viên mới
  2. Tính thuế TNCN theo quy định nhà nước
  3. Lập báo cáo thuế TNCN hàng tháng và quyết toán hàng năm
  4. Nộp thuế TNCN
  5. Đối chiếu nghĩa vụ thuế TNCN định kỳ.
Dịch vụ tuân thủ về thuế
 • Khai thuế
 • Kiểm tra quyết toán thuế và hỗ trợ quyết toán thuế
 • Khiếu nại và hoàn thuế
Dịch vụ kiểm toán nội bộ
 • Soát xét thông tin tài chính phát hiện gian lận, rủi ro tiềm ẩn
 • Tư vấn thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ nâng cao hiệu quả hoạt động
Dịch vụ đào tạo

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ đào tạo về kế toán, tài chính dựa trên kiến ​​thức vững chắc và kinh nghiệm thực tế để nâng cao trình độ và hiệu quả của nguồn nhân lực.

Các dịch vụ khác