Dịch vụ của chúng

Kiểm toán độc lập

– Kiểm toán theo quy chuẩn quốc tế và luật định

– Soát xét báo cáo tài chính

– Soát xét các thông tin tài chính dựa trên quy trình đã thỏa thuận

Chuyển đổi báo cáo tài chính

– Chuyển đổi báo cáo tài chính theo IFRS

– Chuyển đổi báo cáo tài chính từ ngoại tệ sang Đồng Việt Nam

Dịch vụ khác

– Kiểm toán nội bộ

– Soát xét Hệ thống kế toán và Kiểm soát nội bộ

– Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành

Xem thêm các dịch vụ khác

Cam kết của chúng tôi