Công ty TNHH Parker Randall Việt Nam

(Parker Randall Vietnam)

57-59 Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel : +84 (8) 5411 0768

Fax: +84 (8) 5411 0769

Email: info@prv.com.vn

Nguyễn Song Toàn
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc
Dịch vụ tư vấn tài chính

 +84 (90) 8588 799

songtoan.nguyen@prv.com.vn

Chikamura Yasuo
Giám đốc Dịch vụ khách hàng Nhật

+84 (90) 9716 453

 chikamura@prv.com.vn

Phạm Đình Ân
Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ tư vấn thuế

+84 (90) 9637 080

 dinhan.pham@prv.com.vn