DỊCH VỤ

Bạn đang tìm kiếm thông tin về các mảng dịch vụ của chúng tôi? Liên hệ với người đứng đầu từng mảng dịch vụ:

<> Chikamura Yasuo (Dịch vụ khách hàng Nhật, Tel: +84 (91) 9780 403)

<> Hwang Dae Yeun (Dịch vụ khách hàng Hàn Quốc, Tel: +84 (90) 3259 462)

<> Phạm Đình Ân (Dịch vụ Tư vấn doanh nghiệp, Tel: +84 (90) 9637 080)

<> Nguyễn Song Toàn (Dịch vụ Kiểm toán, Tel: +84 (90) 855 799)

<> Lê Hồng Minh (Dịch vụ Kiểm toán nội bộ, Tel: +84 (90) 9898 626)

<> Trần Vạn Thọ (Dịch vụ Tư vấn thuế, Tel: +84 (93) 4028 939)

<> Trình Quốc Việt (Tư vấn cấp cao – Dịch vụ khách hàng tại Đà Nẵng, Tel: +84 (90) 5693 638)

ĐÀO TẠO

Đang tìm kiếm một chương trình đào tạo? Chương trình sẵn có hoặc chương trình đặc biệt thiết kế theo nhu cầu của khách hàng, liên hệ Trần Vạn Thọ (Lãnh đạo dịch vụ đào tạo)

THÔNG TIN CHUNG

Bạn có bất kỳ đề nghị nào cho chúng tôi? Liên hệ với chúng tôi tại: info@prv.com.vn

TUYỂN DỤNG

Có bất kỳ câu hỏi về tuyển dụng, liên hệ với bộ phận nguồn nhân lực của chúng tôi tại: hr@prv.com.vn